Verslag Algemene Ledenvergadering 2008

Inleiding

Op 27 november jl. heeft de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Sportraad Valkenswaard plaatsgevonden. Om die reden werd in inleidende zin kort teruggeblikt op de oprichtingsbijeenkomst, de vaststelling van de statuten, de door de gemeente Valkenswaard verstrekte subsidie en het Huishoudelijk  Reglement. Tijdens deze ALV waren maar liefst 13 verenigingen vertegenwoordigd. De belangrijkste onderwerpen op rij: 

Benoeming bestuurslid

In verband met zijn benoeming als wethouder van Valkenswaard, heeft Gerard Adams zijn bestuursfunctie bij de sportraad slechts korte tijd kunnen vervullen. Een wethouderschap en een bestuursfunctie bij de sportraad laten zich immers lastig combineren. Tijdens de ALV is Petra Meurs officieel in de opengevallen bestuursfunctie benoemd. 

Communicatie

Uitgebreid is met de aanwezige vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen van gedachten gewisseld over de wijze waarop en de wegen waarlangs de sportraad haar in- en externe communicatie zou kunnen vormgeven. 

Jaarverslag 2008

  • Het bestuur van de sportraad heeft gemeend om de beoogde ondertekening van het met de gemeente Valkenswaard af te sluiten convenant tijdelijk op te schorten. De sportraad hecht er aan om in de richting van de gemeente haar rol wat scherper te duiden alvorens het convenant wordt ondertekend. Een aantal leden mist een expliciete blijk van ondersteuning door de gemeenteraad (raadsbesluit).
 
  • Met betrekking tot het werkprogramma 2008 is tijdens de ALV onder andere gesproken over de (procedure inzake de) herinrichting van het Eurocircuit.
 
  • In 2009 zal de sportraad andermaal acties ondernemen om meer verenigingen aan zich te binden. Als doel wordt gesteld om (direct) 60% van alle sportverenigingen en (indirect) 80% van alle sporters bij de sportraad aangesloten te krijgen.
 

Werkprogramma 2009

In het kader van het programma 2009 is de suggestie gedaan om in dat jaar een aantal thema-bijeenkomsten te organiseren over o.a. ‘innovatie’, ‘scheidsrechters’ en ‘sponsorwerving’. Daarnaast hebben de leden een aantal onderwerpen ingebracht waarover het bestuur zich nog gaat buigen.

 

Rondvraag

Tal van onderwerpen passeerden bij dit agendapunt de revue. Een volledig overzicht is in de notulen vastgelegd. 

Van de vergadering zijn notulen opgemaakt die naar de aangesloten leden worden toegezonden.