Oprichtingsvergadering van de Valkenswaardse Sportraad

[6-maart-2008] Na ruim twee jaar voorbereiding was het dinsdagavond 6 maart jl. dan eindelijk zo ver dat de oprichtingsvergadering van de Valkenswaardse Sportraad een feit was. De ad interim bestuursleden van de sportraad in oprichting waren zeer verrast door de hoge opkomst van het college in het bijzonder de burgemeester van Valkenswaard de heer Eederveen met de wethouders Wijnen en de Buiter.

 

Ook waren vele raadsleden en medewerkers van gemeente aanwezig die hierbij hun positieve belangstelling toonden.

 

Opening:

Norman Uhlenbusch schetste in zijn openingstoespraak wat er allemaal in ruim twee jaar aan vooraf is gegaan om tot de oprichting van een sportraad te komen. 

 

2          Presentatie en besluitvorming:Het a.i. bestuur had notaris Janssens uitgenodigd om op vragen vanuit de zaal antwoord te geven. Bij het doornemen van de statuten komen er verschillende passages aan het licht die volgens de aanwezigen niet goed zijn verwoord.  

         

Artikel 5           

 Lid1.    Achter leden, de woorden “zijn en de” vervangen in kunnen.                       

Achter gemeente Valkenswaard, toevoegen “zijn”           

 

Artikel 6           

Lid 3   Komt geheel te vervallen.           

 

Artikel 7           

Lid 3    Komt in zijn geheel te vervallen.           

Hiervoor in de plaats:Opzegging namens de vereniging alsook ontzetting van een lid geschiedt als de ALV in meerderheid besloten heeft.           

 

Artikel 11           

Lid 1   

Schrappen de zinsnede “waarvan tenminste één bestuurslid” Toevoegen: Het aantal stemmen dat de vertegenwoordigde instellingen die leden vertegenwoordigen kunnen uitbrengen en wel:            

 0 tot en met 100 leden: één stem.           

100 leden en meer: twee stemmen.           

Instellingen die geen leden vertegenwoordigen: één stem.           

 

Artikel 12           

 Lid 3: Nieuwe formulering: “De voorzitter wordt in functie gekozen door de ALV”           

 

Artikel 12Lid 5 onder b : Wordt omschreven als volgt : “Bestuursleden kunnen ook op grond van deskundigheid worden benoemd.

 

Artikel 14            

Lid 3: Toevoegen voor het woord deskundige. “financieel” Behoudens taalfouten had de ledenvergadering ook nogal wat op en aanmerkingen betreffende het Huishoudelijke Reglement.           

 Teweten:           

 

Artikel 3. Lid 1, 2 en 3 komt geheel te vervallen.           

 

Artikel 5. Bestuursfuncties toevoegen: Vice- voorzitter: “De Vice voorzitter treedt bij afwezigheid van de voorzitter in diens rechten en plichten”

 

Artikel 4            

Lid 8, 9, 10 en 11 komen geheel te vervallen.   

Artikel 6. Komt geheel te vervallen en hiervoor komt in de plaats:                            

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

Artikel 6

Besluitvorming 

01       

De algemene vergaderingen, evenals de daarin behandelde stukken zijn openbaar.

02               

Ook niet leden kunnen, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene Leden Vergadering, aan de beraadslagingen deelnemen. 

03       

Schriftelijke stemmingen geschieden met dichtgevouwen stembriefjes. Deze stemming heeft plaats ten overstaan van een commissie voor stemopneming, gevormd door de voorzitter uit de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen personen, waarvan hij zelf geen deel kan uitmaken. 

04       

Mondelinge stemmingen vinden plaats bij wijze van handopsteken, tenzij de voorzitter of tenminste 10 leden hoofdelijke stemming verlangen.           

Bij hoofdelijke stemming verzoekt de voorzitter, of degene die hij daartoe aanwijst, de leden die de presentielijst hebben getekend, één voor één hun stem uit te brengen.           

05       

Leden hebben behalve stemrecht, de rechten van initiatief, amendement en interpellatie.            

Zij kunnen deze rechten eerst uitoefenen na de presentielijst van de betreffende vergadering te hebben getekend. 

 

Artikel 7

Notulen

In elke vergadering wordt voorlezing gedaan van de notulen, respectievelijk het verslag van de vorige vergadering, tenzij deze tevoren aan de leden zijn toegezonden. De leden zijn bevoegd fouten of onvolkomenheden in deze notulen, respectievelijk het verslag te herstellen, waarna zij wordt vastgesteld. 

 

Artikel 8

Agenda           

Agendapunten en/of voorstellen ter behandeling in de vergadering aan de secretaris op te geven.           

De agenda van ALV bevat tenminste de hieronder vermelde punten:

A          - Vaststellen van de notulen van de vorige ALV

B          - Jaarverslag van de secretaris

C          - Jaarverslag van de Penningmeester.

D          - Verslag van de financiële deskundige

E          - Vaststelling van de begroting

F          - Vaststelling van de contributies

G          - Verkiezing bestuursleden

H          - Rondvraag 

 

Artikel 11

Contributies aanpassen van  de tekst; hierin moet tot uitdrukking komen dat de hoogte                                   
van de contributie gerelateerd dient te worden aan de begroting (svp overleg over de exacte formulering);

Artikel 12:

Schrappen.       

3         

Vaststellen contributie:           

Het voorstel betreffende de hoogte van de contributie vonden alle aanwezigen te hoog.Het vaststellen van de hoogte van de contributie wordt daarom geparkeerd en behandeld in de eerstkomende ALV vermoedelijk in november.           

4         

Aanmelden leden Sportraad           

Tijdens de vergadering zijn er 16 verenigingen die zich als lid hebben aangemeld.           

Zie hiervoor Bijgevoegde lijst. 

5         

Presentatie kandidaat bestuursleden en bestuursverkiezing.Norman Uhlenbusch voorzitter oprichtingswerkgroep geeft een korte toelichting op de gewenste samenstelling van het bestuur van de sportraad en stelt de kandidaat bestuursleden voor.Vanuit het NISB rapport is gesteld dat het ideaal is als het bestuur van de sportraad bestaat uit

7

bestuursleden te verdelen als volgt:

-           Een neutrale voorzitter

-           Drie vertegenwoordigers vanuit de sportverenigingen, bij voorkeur binnensport, buitensport en nattesport.           

-           Een vertegenwoordiger vanuit de anders georganiseerde sport.           

-           Een onafhankelijk lid.            

 

De volgende kandidaat bestuurleden hebben zich aangemeld:           

-           Willem van Montfort                voorzitter           

-           Gerard Adams                        Buitensporten            

-           Rob Verhoeven                       Binnensporten            

-           Jac Dielis                                Natte Sporten           

-           Johan Heijnemans.                

Anders georganiseerde sport.           

-           John Ooms                             Voetbal           

-           Cor Smulders                         Golf.            

 

De heer van Montfort werd als onafhankelijk voorzitter in functie gekozen.           

De overige bestuursleden werden met algehele stemmen benoemd. 

6         

Begroting en actieplan:  

De raad heeft subsidie toegezegd gekregen van de gemeente voor het jaar 2008. Vanaf 2009 zullen de aangesloten verenigingen contributie gaan betalen. De hoogte van de contributie zal afhankelijk zijn van het aantal leden. Het exacte bedrag zal worden vastgesteld tijdens de eerste algemene ledenvergadering in november. Het bestuur streeft ernaar om voor de zomer vakantie met een actieplan voor het seizoen 2008-2009 te komenOok is dan de hoogte van het bedrag bekend wat de gemeente aan subsidie verstrekt waardoor een begroting kan worden samengesteld. 

7         

Rondvraag: geen

De heer Pieter van Oostveen manager van Stayokay deed het aanbod, aan het nieuwe bestuur om voor alle vergaderingen van de sportraad, vergaderruimte ter beschikking te stellen.            

Voorzitter Willem van Monsfort nam dit aanbod in dankbaarheid aan.  Na afloop van de vergadering werd het nieuwe bestuur voorgesteld aan de pers.                                                              

8         

Einde: ca 23.30uur. 

 

Notulist: Jac Dielis              Bijlage: Lijst van de aanwezige.                         

 Lijst aangesloten verenigingen tot nu toe.