Ongevraagd Advies: Voorgenomen sportieve verhogingen sportaccomodaties

Aan de gemeenteraad van Valkenswaard
 
Onderwerp: verhoging tarieven sportaccommodaties vanaf 2010

 

 

Valkenswaard, 17 oktober 2009
 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad,
 


 

Onlangs vernamen wij in de pers dat de gemeente overweegt de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties vanaf 2010 en volgende jaren drastisch te verhogen. Er wordt gesproken over aanpassingen van 15% per jaar gedurende 5 jaar. Sportverenigingen maken zich ernstig zorgen over hun voortbestaan zo blijkt uit reacties aan ons adres. Noodzakelijke contributieverhogingen zijn het gevolg, maar dat past inmiddels in menig gezin niet meer omdat de economische recessie ook daar zijn sporen nalaat.
 


 

Dat de gemeente in deze tijd van economische recessie ook de tering naar de nering moet zetten om de budgettering voor de komende jaren rond te krijgen is op zich begrijpelijk. Echter u moet begrijpen dat de sportsector op deze manier ook nog eens een keer dubbel gepakt wordt. Vrijwel alle sportverenigingen hebben als gevolg van de economisch slechte tijd te maken met een belangrijke teruggang in sponsorinkomsten. Periodieke incidentele bijdragen worden door het bedrijfsleven tijdelijk opgeschort en de meerjarige sponsorcontracten worden bij aan de orde zijnde verlenging heroverwogen en als gevolg versoberd dan wel in zijn geheel stop gezet.
 


 

Daarnaast komt het voor dat bestaande overeenkomsten niet worden nagekomen als gevolg van faillissementen e.d. In economisch slechte tijden zou sport een middel moeten zijn om voor velen als uitlaatklep te kunnen dienen en voor de nodige ontspanning te kunnen zorgen. 
Wij willen met dit schrijven krachtig protesteren tegen de aangekondigde verhoging. Het is vooral een protest tegen een ongefundeerde algemene verhoging van de tarieven. Waarom heeft de gemeente de afgelopen jaren niet benut om het op 18 december 2002
vastgesteld sportbeleid 2003 – 2007 in dit verband verder vorm en inhoud te geven. Een kostprijsgeoriënteerde tariefstructuur was destijds voorzien teneinde een laagdrempelige toegang tot sportbeoefening via het tarieven- en subsidiebeleid voor de inwoners van Valkenswaard te garanderen. Een gemiste kans in het licht van de thans aangekondigde verhoging. Of grijpen we de huidige situatie aan om alsnog met voortvarendheid te werken aan de gemaakte afspraken in 2002 waardoor eventuele tariefaanpassingen evenwichtig, transparant en vooral onderbouwd bij de sportverenigingen kunnen worden neergelegd.


 

Voor een dergelijke aanpak vindt u ons aan uw zijde. Krachtig zullen wij echter protesteren tegen een ongefundeerde verhoging van de sporttarieven zoals thans aangekondigd en waarbij de rekening van de huidige economische recessie in 3-voud (terugloop sponsorinkomsten, terug loop ledenaantal en verhoging sporttarieven) bij de verenigingen wordt neergelegd. Ook hier geldt lasten verdelen naar draagkracht in samenhang met een kostprijsgeoriënteerde gelijkwaardige behandeling van de sportverenigingen.
 


 

Wij doen namens alle sportverenigingen in Valkenswaard een klemmend beroep op u als gemeenteraad om af te zien van de voorziene tariefsverhoging en te kiezen voor een structurele en toekomstbestendige aanpak.
  


 

Hoogachtend,
 


 

Namens het Bestuur Sportraad Valkenswaard
 


 

Rob Verhoeven


secretaris