Ongevraagd advies Sportraad Valkenswaard aan wethouder G. Adams conform Convenant, artikel 4.a.

Onderwerp: 

Reactie Sportraad op “Informatie Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (Combifuncties)”

 

Status: 

Ongevraagd advies Sportraad Valkenswaard aan wethouder G. Adams conform Convenant, artikel 4.a.

 

 

Vooraf

Tijdens ons laatste formele overleg d.d. 30 juni 2009 hebben we gesproken over de voorliggende “Informatie Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (Combifuncties)”.

De Sportraad Valkenswaard heeft zich toen kritisch uitgelaten over het opgezette traject naar realisering van combifunctionarissen in de gemeente Valkenswaard per 01-08-2010.

Tijdens onze bestuursvergadering van donderdag 16 juli jongstleden heeft het bestuur van Sportraad Valkenswaard uitvoerig over de door u verstrekte informatie gesproken en dit heeft ons doen besluiten u deze brief te sturen.

Uit de ons verstrekte informatie en de nadere toelichting die op 30 juni is gegeven, kunnen wij slechts concluderen dat de ‘sportsector’ in een laat stadium in het ontwikkeltraject wordt betrokken.

Terwijl er al wel met schoolbesturen, peuterspeelzalen en beheersorganisatie voor onderwijs is gesproken in juni én in de maand juli gewerkt wordt aan een ‘basismodel en organigram’, zien wij in de planning in ieder geval tot na een Raadsbesluit in oktober a.s. omtrent deelname aan een rijksregeling, geen enkel overleg met c.q. consultatie van de sport.

 

Uit uw informatie blijkt dat U uitstekend op de hoogte bent van de informatie uit de rijksregeling; 
“Een combinatiefunctie bestaat derhalve uit twee delen, die binnen- en buitenschools kunnen worden ingezet. De werknemers die een combinatiefunctie uitvoeren, worden (op termijn) zo veel mogelijk aangesteld bij scholen of sportverenigingen”

(informatie gemeente Valkenswaard over Impuls Brede Scholen-Sport-Cultuur).

 

 

Standpunt sportraad

De Sportraad Valkenswaard is van mening dat vanaf de start van dit traject om te komen tot de aanstelling van Combifunctionarissen, die zoals de regeling voorstaat in twee werkvelden werkzaam dienen te zijn, de sport dient te  worden betrokken.

Te denken valt o.a. aan consultatie van de sportsector en het verkennen van mogelijkheden om ook direct combifunctionarissen te plaatsen bij de Valkenswaardse Sport. Het moet mogelijk zijn om in overleg met de Valkenswaardse Sport ook het formele werkgeverschap in te vullen. Wij als sportraad willen hierin graag een bemiddelende rol vervullen indien gewenst.

Tenslotte is met het oog op het verwerven van voldoende commitment, participatie van de sport bij de opzet van onderhavig project, naar het oordeel van de Sportraad Valkenswaard, voorwaardelijk.

 

 

De Sportraad Valkenswaard vraagt u om het traject sterk te herzien en zo snel mogelijk met de sportsector rond de tafel te gaan om ook met hen de regeling en de mogelijkheden voor de diverse partners te bespreken zoals U dat al gedaan heeft met schoolbesturen, peuterspeelzalen en beheersorganisatie voor onderwijs.

Tevens kan de sport dan worden betrokken bij het ontwikkelen van het ‘basismodel en organigram’.

 

Wachtende op een reactie uwerzijds,

 

 

Hoogachtend,

 

  

Bestuur Sportraad Valkenswaard

Willem van Montfort

voorzitter