Ongevraagd advies Sportraad Valkenswaard aan wethouder G. Adams

Onderwerp: vervolg op advies visiedocument Den Dries, versie 26 januari 2009  Status: ongevraagd advies Sportraad Valkenswaard aan wethouder G. Adams conform Convenant, artikel 4.a.   Vooraf Per 6 februari jl. heeft de Sportraad Valkenswaard een Advies aan wethouder Adams uitgebracht t.a.v. visiedocument Den Dries versie 26 januari 2009.Dit advies is, voorzien van opmerkingen, integraal opgenomen in het B&W voorstel aan de gemeenteraad “Ruimtelijke visie sportpark Den Dries en uitvoeringsmaatregelen 2009”

( kenmerk 09raad00135).

 

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 maart 2009 is dit voorstel gedeeltelijk overgenomen, zijn uitvoeringsbesluiten genomen en is een motie aangenomen t.a.v. de ligweide.

 Wethouder Adams heeft tijdens een overleg met de sportraad d.d. dinsdag 21 april 2009de Sportraad Valkenswaard geïnformeerd over de stand van zaken naar aanleiding van het raadsbesluit (moties en amendementen) van donderdag 26 maart 2009.

Vooral het ontrekken van een gedeelte van de ligweide ligt gevoelig.

 Wethouder Adams geeft aan dat uitvoering moet worden gegeven aan de ingediende moties.In het kort:
  • Uitvoering aanleg 1 hole na de zomerperiode. In 2010 gereed. Een tweede golf hole op een andere locatie.
  • Voorkeur voor een meer permanente oplossing op de zonneweide.
  • Nader overleg met beide zwemverenigingen over de verdere inrichting van de zonneweide.
  • Met de hockey- en golfvereniging eveneens nader overleg over de concrete invulling.
  • Het onderzoek naar een multifunctionele sporthal + zwembad nog dit jaar, conform raadsbesluit.
  • De wethouder is voornemens een werkgroep in te stellen voor de binnensportaccommodatie en een werkgroep ‘natte sporten’ voor het adviestraject voor het binnenzwembad.
 Ongerustheid Sportraad

De Sportraad Valkenswaard heeft in haar eerder advies uitgesproken bijzonder tevreden te zijn over de door de gemeente gevolgde procedure ten aanzien van betrokkenheid en inspraak van de gebruikers van het Sportpark Den Dries, zoals ook goed beschreven in Hoofdstuk 1 van het Visiedocument.

 

Het raadsbesluit om medio 2009 te starten met de aanleg van het 4e kunstgrasveld voor HOD en het vooralsnog uitblijven van een goede oplossing voor de uitvoering van de motie t.a.v. de zonneweide van het buitenbad, brengt de integrale uitvoering van het Visie-document in het gedrang.

 

Er lag een visiedocument dat kon rekenen op een brede consensus vanuit de sportverenigingen. Gelopen via een zeer zorgvuldig proces in de lange aanloop naar eerder genoemd visiedocument. Het is met name de zorgvuldigheid van dit proces waarover wij thans onze zorg uitspreken. Ook zijn wij bezorgd over de uitkomst van dit proces. Er wordt zo hebben wij begrepen via meerdere bilaterale overlegsituaties getracht oplossingen te zoeken voor de ontstane situatie rondom de zonneweide. Hierbij is naar wij begrepen hebben sprake van een enorme tijdsdruk in verband met de aanleg van het 4e kunstgrasveld voor HOD. Tijdsdruk die enerzijds kan leiden tot niet de meeste effectieve oplossing en die er anderzijds toe kan leiden dat de continuïteit van de sportbeoefening in het gedrang komt. Voor ons is tijdsdruk geen goede raadgever. Wij willen als sportraad graag de gelegenheid krijgen om de uiteindelijk gekozen oplossingen van een advies te voorzien. Hierbij is voor ons vooral van belang in hoeverre de oplossingen nog gedragen worden door alle sportverenigingen van den Dries. Bij het opstellen van de gebiedsvisie een voor ons uiterst belangrijk uitgangspunt. De oplossingen willen wij in zijn integrale samenhang en als uiteindelijk resultaat kunnen toetsen aan de destijds opgestelde gebiedsvisie. In dit verband hebben wij als sportraad de belangen van zowel de sport in het algemeen als de belangen van de sportverenigingen te behartigen.

 De kwaliteit en continuïteit van de sportbeoefening staat hierbij voorop. Voor ons reden om in dit complexe dossier als sportraad nog tijd te krijgen om onze mening te kunnen geven. Het is vooral hierom dat wij u vragen om lopende het proces geen uitvoeringsmaatregelen te starten die onomkeerbaar zijn. Met dit laatste doelen wij in het bijzonder op de aanleg van het 4e kunstgrasveld.  Om de aanleg van het 4e kunstgrasveld in de tijd gezien echter niet onnodig te laten stagneren vragen we als sportraad om ons zo spoedig mogelijk aanvaardbare oplossingen voor te leggen als resultaat van de door de gemeenteraad aangenomen motie ten aanzien van de ligweide problematiek.   Sportraad Valkenswaard 8 juni 2009