Ondertekening van convenant tussen Sportraad Valkenswaard en de gemeente Valkenswaard

VALKENSWAARD - Vandaag, maandag 9 maart 2009, heeft de officiële ondertekening plaats gevonden van het convenant tussen Sportraad Valkenswaard en de gemeente Valkenswaard. Voorafgaande aan de inloopavond over de visie van de herinrichting Sportpark d’n Dries ondertekende de heer W. van Montfort als voorzitter van de Sportraad Valkenswaard het convenant en namens de gemeente gebeurde dit door de wethouder van Sportzaken G.A.J. Adams. Het convenant regelt de wijze van overleg en samenwerking tussen beide partijen. Beide partijen vinden het belangrijk om de kennis, ervaring en mening van de Sportraad en zijn leden in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het ontwikkelen van sportbeleid in de gemeente Valkenswaard. De Sportraad streeft ernaar om sportverenigingen actief te betrekken in het (mede) vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling en uitvoering van het lokale sport(stimulerings)beleid. Het doel van het convenant is het scheppen van een kader waarbinnen beide partijen afspraken kunnen maken. Een goede samenwerking vraagt om een directe en open communicatiestructuur tussen de ‘sport’ en het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard.

 

 

Voorzitter Van Montfort en wethouder Adams bezegelen de ondertekening van het Convenant met een ferme handdruk.

Foto: allesvanvalkenswaard.nl 

 

Rol, taken en werkwijze Sportraad Valkenswaard.  Voor het college van Burgemeester en Wethouders vervult de Sportraad Valkenswaard de rol van adviseur op beleidsniveau, samenwerkingspartner en als klankbord. De Sportraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders. De Sportraad stelt jaarlijks een begroting en werkplan op en heeft periodiek overleg met de gemeente.

 

Rol, taken en werkwijze gemeente Valkenswaard. De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren en in stand houden van een kwalitatief zo hoog mogelijk sportvoorzieningenniveau en het bevorderen van een verantwoorde sportdeelname van zoveel mogelijk inwoners van Valkenswaard. Het college van Burgemeester en Wethouders volgt in principe de voorstellen en adviezen gedaan door de Sportraad in het vast te stellen beleid. Als het college afwijkt van het advies van de Sportraad wordt dit schriftelijk meegedeeld en voorzien van een onderbouwing.

 

 

Achtergrond. Sinds juni 2006 heeft een werkgroep zich beziggehouden met het oprichten van een sportraad in Valkenswaard. De werkgroep heeft samen met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sportadviesorganen binnen Nederland. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een voorstel dat past binnen de Valkenswaardse sportcultuur. Het voorstel gaat niet alleen over sportverenigingen, maar ook commerciële sportaanbieders, ongeorganiseerde bewegingsclubjes, evenementenorganisaties, enz. Zij delen allen dezelfde passie voor sport en hebben allemaal behoefte aan een centrale spreekbuis naar overheden, onderwijs en andere (externe) gesprekspartners. Op dinsdag 26 februari 2008 vond de officiële oprichtingsvergadering van de Sportraad Valkenswaard plaats.

 

Bron: Allesvanvalkenswaard.nl