Achtergrondinformatie Combifuncties

Sport

Eén van de doelen van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is het versterken van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. Over vier jaar moet circa 10% van de sportverenigingen zodanig ‘sterk’ zijn dat zij behalve het bedienen van de eigen leden, zich ook richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of op de (vaak kwetsbare) doelgroepen die in verhouding minder aan sport deelnemen.

Sportbonden en NOC*NSF vormen het informatieloket voor de sector Sport.

 

Het NOC*NSF stimuleert besturen van sportbonden en sportverenigingen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van ‘sterke’ sportverenigingen. Ook stimuleert zij de sector om combinatiefuncties mogelijk te maken bij de sportverenigingen. In overleg met de sportbonden adviseert NOC*NSF de gemeenten over de selectie en inzet van potentieel sterke sportverenigingen.

 

ONDERWIJS

Eén van de doelen van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur' is het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het dagelijkse sport- en beweegaanbod op en rond scholen en aan het doel om de jeugd meer in aanraking te brengen met kunst en cultuur.

Het projectteam Combifuncties Onderwijs vertegenwoordigt de sector Onderwijs en is het informatieloket voor deze sector.

Het projectteam Combifuncties Onderwijs stimuleert schoolbesturen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van brede scholen met een sport- en cultuuraanbod én om combinatiefuncties mogelijk te maken bij (brede) scholen. Ook adviseert het projectteam Combifuncties Onderwijs gemeenten over de selectie en inzet van (brede) scholen

 

Gemeente

Gemeenten vervullen een belangrijke coördinerende en ondersteunende rol bij de uitvoering van de ‘Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur.’ Gemeenten kunnen de samenwerking stimuleren tussen (brede) scholen, culturele instellingen, sportverenigingen en andere lokale organisaties (bijv. naschoolse opvang en welzijnsinstellingen). Samen met deze organisaties kunnen gemeenten de randvoorwaarden invullen die een succesvolle aanpak mogelijk maken.

Voor het realiseren van combinatiefuncties kan uw gemeente in aanmerking komen voor een bijdrage van de rijksoverheid. Door het ondertekenen van een verklaring geeft het gemeentebestuur aan hoeveel nieuwe, structurele combinatiefuncties er binnen uw gerealiseerd worden. Als gemeente sluit u weer (een) overeenkomst(en) met lokale partijen zoals scholen, sportverenigingen en culturele instellingen.

In 2008 is in 30 gemeenten gestart met de invoering van de combinatiefuncties. Vanaf 2009 komt het budget in tranches ook ter beschikking aan 90 andere gemeenten.

 

Cultuur

Eén van de doelen van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ is het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren.

De Cultuurformatie is een strategisch samenwerkingsverband van enkele tientallen landelijke kunstenaarsorganisaties en culturele instellingen.

De Cultuurformatie is het informatieloket voor deze sector. De Cultuurformatie stimuleert de culturele sector om combinatiefuncties mogelijk te maken. Samenwerking in en rond de brede scholen biedt culturele instellingen kansen voor het vinden van nieuw publiek en bevorderd het ontwikkelen van nieuw aanbod. Ook adviseert de Cultuurformatie de gemeenten over de selectie en inzet van culturele instellingen.

 

Lees meer hierover op : http://www.combinatiefuncties.nl/index.html